Kabinet direktora podrazumjeva najuži menadžment Bolnice, odnosno direktora, njegove pomoćnike, šefa Kabineta, ali u sklopu Kabineta je i Unutrašnja kontrola i tehnički sekretar.

Menadžment kojeg čine stručnjaci medicinske, ekonomske i pravne struke, bavi se organizacijom, upravljanjem, kontrolom te koordinacijom svih službi, a sve u cilju kvalitetnog poslovanja i profesionalnog pružanja svih medicinskih i nemedicinskih usluga na nivou Ustanove.

Članovi kabineta

Dizdarević Zuhra, dipl. ecc.
Pomoćnik direktora za nemedicinska pitanja
Ahmet Dedić, dipl.med.tehničar
Pomoćnik direktora za sestrinstvo
Almir Kovačević, dipl.pravnik
Načelnik Kabineta direktora