U oblasti konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite u funkciji je 31 ambulanta, a dio se obavlja i na području drugih općina u prostorijama domova zdravlja.

U novim prostorijama je smješteno 13 specijalističkih ambulanti, dok su ostale u sastavu matičnih odjela ili službi.