Djelatnost Odjela obuhvata liječenje neuroloških i psihijatrijskih bolesnika, te specijalističko - konsultativna djelatnost. Rad je organiziran kroz dva odsjeka i to :

  • Neurologija
  • Psihijatrija
Neurologija

Kontakt telefon/local: 037/318-800 lokali: 859, 861

Odsjek Neurologije se nalazi u sklopu Odjela neuropsihijatrije, ali je od odsjeka Psihijatrije i fizički odvojen. Na odjelu Neurologije se zbrinjavanju pacijenti koji su oboljeli od neuroloških bolesti, a u sklopu Odjela je i Kabinet za elektromioneurografiju i evocirane potencijale (EMNG i EP).

Psihijatrija

Kontakt telefon/local: 037/318-800 lokali: 862, 983

U sklopu Odsjeka psihijatrije odvojena su krila za ženske i muške pacijente, zatim intenzivna njega i dnevna bolnica u kojoj se pacijenti najčešće uključuju u rad terapijske zajednice. Terapijska zajednica, radna i okupaciona terapija podrazumjeva rad u plasteniku, u vrtu i u voćnjaku, a ostvareni prinos dijelom se troši na Odjelu, a dijelom se plasira u Centralnu kuhinju.

Već godinama Odsjek psihijatrije organizuje izložbu radova pacijenata u Gradskoj galeriji te i na ovaj način upoznaje javnost sa akivnostima terapijske zajednice.