Poslovi službe su:

 • instalacija, izmjena i dopuna sistemskog softwer-a
 • administriranje sistemskih i aplikativnih softwer-a
 • analiza i otklanjanje zastoja u radu sistema
 • uvođenje mjera za zaštitu podatka
 • dodjela šifri i lozinki za pristup bazama podataka i drugim resursima Ustanove
 • staranje o instalaciji antivirusne zaštite i druge zaštite sistema
 • analiza rada i predlaganje mjera za racionalnije korištenje sistema
 • praćenje i proučavanje primjene određenih programskih rješenja i davanje preporuke za efikasnije korišćenje
 • pružanje pomoći korisnicima 
 • praćenje naučnih dostignuća i inovacija u oblasti informatike u cilju razvoja
 • nadzor i konfiguracija mrežnog segmenta informacionog sistema
 • učešće u izradi programske podrške
 • servisiranje računarske opreme
 • izuzimanje i postavljanje računarske opreme
 • umrežavnje računara
 • instalacija software-a
 • podešavanje računara potrebama Ustanove
 • edukacija korisnika
 • rad na primjeni uputstava i procedura zaštite sistema
 • kontrola i praćenje uslova rada sistema
 • administriranje mreže
 • podešavanje pravila pristupa u skladu sa Politikama i Pravilnicima Ustanove
 • predlaganje nabavki adekvatne opreme
 • administriranje mail servera
 • dodjeljivanje mail domena i korisničkih računa
 • administracija DNS servera ustanove
 • administracija DHCP servera

Služba je podijeljena na dva odsjeka:

 1. Odsjek za održavanje
 2. Odsjek za razvoj i komunikaciju

Odsjeci

Komunikacija i razvoj

Ahmed Mujkić, dipl. ing.

+387 (0) 37 318 910

itsluzba@kbbihac.ba

Odsjek za održavanje

Dino Hodžić , dipl. ing.

+387 (0) 37 318 910

itsluzba@kbbihac.ba