Služba za patološku anatomiju se sastoji iz patohistološkog laboratorija, citološkog laboratorija, imunohistohemijskog laboratorija i prosekture (mrtvačnice) sa obdukcionom salom.

Služba za patološku anatomiju pruža dijagnostičke i konsultativne usluge za bolničke i vanbolničke pacijente iz oblasti patohistološke i citološke dijagnostike, te usluge imunohistohemije.

U Službi za patološku anatomiju laboratorijske usluge se pružaju kontinuirano radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, a u izuzetnim slučajevima usluge se pružaju i van radnog vremena.

Prosektura (mrtvačnica) radi svaki dan od 07:00 do 19:00 sati.

Organizacija poslova prosekture podrazumijeva: preuzimanje tijela umrlih osoba u bolnici i van bolnice, vođenje dokumentacije o umrlim osobama, izbodđenje kliničkih i sudskomedicinskih obdukcija.